Regulamin – Promocja AVG i Avast Switch

Regulamin promocji „AVG i Avast Switch”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia na terenie Polski, w okresie od dnia 2022-05-01 do 2022-08-30 włącznie Promocji pod nazwą „AVG i Avast Switch” zwanej dalej „Promocją”.
  2. Organizatorem Promocji jest Arkadiusz Stanoszek prowadzący działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Informatyczne CORE Arkadiusz Stanoszek, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Wolności 109a, 41-500 Chorzów, NIP: 627-134-10-58, Regon 277645044, zgłoszony do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki na podstawie przeniesienia wpisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Chorzów pod nr 20830, będące autoryzowanym dystrybutorem AVG Technologies s.r.o. i Avast Software s.r.o. w Polsce, zwanym dalej „Organizatorem”
  3. Promocja dotyczy Oprogramowania AVG i Avast, które znajduje się w ofercie Organizatora, zwanego dalej Oprogramowaniem.
  4. Kontakt z Usługodawcą/Sprzedawcą możliwy jest poprzez dane kontaktowe podane na stronie https://system.dystronet.pl/kontakt, w szczególności poprzez pocztę e-mail o adresie elektronicznym biuro@core.com.pl, pod numerem telefonu 32 246 94 94 lub listownie na adres ww. siedziby.
  5. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwy udział w promocji.
  6. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji.
 2. Uczestnicy promocji
  1. Uczestnikami Promocji są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
   1. Aktualni Resellerzy Organizatora i nowi Resellerzy Organizatora, którzy zarejestrują się w okresie trwania Promocji.
   2. Aktualni Klienci końcowi Organizatora i nowi Klienci końcowi Organizatora, którzy zarejestrują się w okresie trwania Promocji.
 3. Zasady promocji
  1. Promocja trwa od 1.05.2022r. do 30.08.2022r. włącznie.
  2. Podstawą do wzięcia udziału w Promocji jest zakup nowej licencji konsumenckiej lub biznesowej , po cenach zgodnych z cennikiem SRP dostępnym na stronach internetowych Organizatora.
  3. W okresie trwania promocji każdy Uczestnik Promocji ma prawo do zakupu Oprogramowania w cenie obniżonej do kwoty w której zakupił on oprogramowanie konkurencyjne innego producenta.
  4. Dodatkowo licencja na zakupione Oprogramowanie zostanie przedłużona o maksymalnie 1 rok
  5. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami i programem lojalnościowym oraz nie dotyczy licencji z rabatem sektorowym przyznawanym dla Klientów z grupy GOV oraz EDU.
  6. Promocją są objęte produkty marki AVG (AVG Internet Security, Ultimate, AntiVirus Business Edition, Internet Security Business Edition, File Server oraz Email Server) oraz Avast (Avast Premium, Ultimate, Essential Business, Premium Business, Ultimate Business, Business Antivirus, Business Antivirus Pro, Business Antivirus Pro Plus, Avast for Linux)
 4. Nagrody
  1. Każdy uczestnik, spełniający warunki przewidziane w §2 i §3 Regulaminu, otrzyma nagrodę w formie wydłuzonego okresu licencjonownaia nabytego produktu o dodatkowe 12 miesięcy.
  2. Dokumenty wymagane do udzielania rabatu to skan faktury zakupowej lub certyfikat posiadanej licencji.
 5. Reklamacje i skargi
  1. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji powinny być składane w formie pisemnej w terminie 30 dni od zakończenia Promocji i przesyłane na adres Organizatora. Po tej dacie reklamacje i skargi nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 21 dni od dnia otrzymania.
  3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest dostępny:
   1. W siedzibie Organizatora.
   2. Na stronie internetowej dystronet.pl
  2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
  3. Wszelkie informacje dotyczące Promocji, dostępne w broszurach i materiałach o charakterze reklamowym – mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią regulacji prawnych.